ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІ

На жаль, у судовій практиці непоодинокі випадки, коли суддя чи судді, ухвалюючи відповідні рішення, грубо порушують вимоги законодавства (порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя). У таких випадках законодавство передбачає притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.


Підстави дисциплінарної відповідальності суддів визначені у пункті 5 частини 4 статті 125 Конституції України, згідно з якою суддя звільняється з посади органом, що його обрав (Верховна Рада України) або призначив (Президент України), у разі порушення суддею присяги. Детальніше підстави дисциплінарної відповідальності суддів встановлені у статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
- істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов'язані, зокрема, з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом, порушення вимог щодо автоматичного розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності та підвідомчості справ, необґрунтованого вжиття заходів забезпечення позову, безпідставне надання терміну для усунення строків позовної заяви та її повернення;
- невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом;
- порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема щодо відводу чи самовідводу;
- систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя;
- розголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;
- неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», зазначення в ній свідомо неправдивих відомостей.
Поведінка судді розглядається на службі в суді і поза ним.
Щодо поведінки судді в суді, то підставами для притягнення до дисциплінарної відповідальності можуть бути:
- порушення обов'язків безсторонності (не здійснення самовідводу у випадках, коли виникає конфлікт інтересів судді та одного з учасників судового процесу, тобто коли виникають сумніви у неупередженості судді, наприклад, внаслідок факту існування його родинних зв'язків з одним із учасників судового процесу);
- порушення обов'язків добропристойності в стосунках із сторонами, їхніми представниками, свідками, колегами (наприклад, образливі висловлювання у відношенні до інших учасників процесу, поява на робочому місці у нетверезому стані тощо);
- порушення закону в зв'язку із кричущою недбалістю або не висловлення своєї думки в письмовій формі, коли цього вимагає закон або висловлення своєї думки без наведення фактів, які змусили суддю ухвалити таке рішення;
- неодноразові або необґрунтовані затримки в ухваленні рішення або здійснення інших дій, які стосуються виконання судових функцій, будь-яке інше нехтування своїми обов'язками;
- участь у діяльності, несумісній з обов'язками судді, передоручення виконання своєї роботи іншій особі, поза процесуальне внесення змін і доповнень у судові рішення, будь-яка інша поведінка, яка компрометує безсторонність або добропристойність судової системи.
Що стосується поведінки суддів поза судом, то до підстав притягнення судді до дисциплінарної відповідальності належать використання посади судді з метою одержання неправомірних пільг, переваг та інших преференцій, участь у позасудовій діяльності, на яку не було дано згоди з боку уповноваженого на те органу чи посадової особи, будь-яка інша діяльність чи поведінка, яка загрожує втраті довіри до судової системи, принижує її честь та гідність.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Скасування або зміна судового рішення не тягне за собою дисциплінарної відповідальності судді, який брав участь при ухваленні цього рішення, якщо при цьому не було допущено навмисного порушення норм права чи несумлінного ставлення до службових обов'язків, що потягло за собою істотні наслідки.Статтею 84 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено право ініціювати питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, а саме звертатися зі скаргою (заявою) щодо неправомірних дій судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді. Таке право має кожен, кому відомі такі факти. Для цього Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила зразок скарги (заяви) щодо неналежної поведінки судді, який може використовуватися для повідомлення Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (ВККСУ) відомостей про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов'язків чи присяги судді.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Законодавство також застерігає суб'єктів звернення від зловживання правом звернення до ВККСУ. До цього поняття Закон відносить ініціювання питання відповідальності судді без достатніх на те підстав, а також використання такого права як засобу тиску на суддю у зв'язку із здійсненням ним правосуддя. Останнє, у разі доведеності факту, буде вважатися впливом на суддю, а відтак порушенням конституційних гарантій його правового статусу і може потягти за собою юридичну відповідальність до особи, що вчинила таке зловживання. Окрім того, цей Закон застережує, що дисциплінарна справа щодо судді не може бути порушена за анонімними заявами та повідомленнями.


Звернення до ВККСУ зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді має, окрім іншого, відповідати вимогам Закону України «Про звернення громадян». Скарга (заява), оформлена без дотримання вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніше як через десять днів від дня її надходження. Виконавши всі вимоги, заявник вправі знову звернутися до ВККСУ в межах строку, визначеного законом (дисциплінарне стягнення до судді, відповідно до частини 4 статті 87 Закону, застосовується не пізніше шести місяців з дня відкриття ВККСУ провадження в дисциплінарній справі, але не пізніше року з дня вчинення проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці).


Дисциплінарне провадження щодо судді, як передбачено статтею 85 Закону, здійснюють:
1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України — щодо суддів місцевих та апеляційних судів.
2. Вища рада юстиції — щодо суддів спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України. З метою забезпечення неупередженого, об'єктивного розгляду питань про дисциплінарну відповідальність суддів ці органи повинні у своїй діяльності бути незалежними, самостійними і здійснювати свої повноваження виключно на підставах, у межах та порядку, передбачених Конституцією України, Зконом України «Про судоустрій і статус суддів» та Законом України «Про Вищу раду юстиції».

Дисциплінарне провадження щодо судді здійснюється у певному порядку, передбаченому статтею 86 цього закону, та складається з наступних етапів:

1. Здійснення перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності (стаття 86 Закону).
Відповідно до вимог частини 3 статті 94 Закону для здійснення перевірки даних щодо наявності підстав притягнення судді до дисциплінарної відповідальності у ВККСУ діє автоматизована система визначення члена комісії, який проводитиме таку перевірку. Після визначення члена ВККСУ та реєстрації скарги (заяви) вона не пізніше 5 днів з дня надходження передається останньому, про що повідомляється суб'єкт звернення про її рух.

Член ВККСУ або за його дорученням дисциплінарний інспектор, який до нього закріплений, попередньо аналізують заяву (скаргу) про неправомірні дії суддів з метою виявлення підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

За результатами перевірки дисциплінарний інспектор складає проект висновку, який доповідає члену ВККСУ. Останній залежно від мотивів складає висновок з викладенням фактів та обставин, виявлених у ході перевірки, та пропозицію про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи. Висновок члена ВККСУ та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд до Комісії.

2. Відкриття дисциплінарної справи.
Питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову у її відкритті вирішує Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Копія рішення Комісії про відкриття дисциплінарної справи не пізніше ніж через 3 дні з дня його прийняття надсилається судді, щодо якого відкрито дисциплінарну справу, та особі, за зверненням якої порушено справу. До рішення Комісії, яке надсилається судді, додається висновок члена Комісії, складений за результатами перевірки. Учасники засідання повідомляються про дату, час та місце засідання Комісії не пізніше як за 10 днів до дня його проведення.

3. Розгляд дисциплінарної справи.
Розгляд дисциплінарної справи по суті проводиться на наступному засіданні ВККСУ, але не раніше як через 10 днів з дня ухвалення ВККСУ рішення про відкриття дисциплінарної справи, на яке запрошується особа, за зверненням якої відкрито справу, суддя, стосовно якого відкрито справу, а в разі необхідності й інші зацікавлені особи. Участь судді, стосовно якого розглядається питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності, є обов'язковою. У разі неможливості з поважних причин взяти участь у засіданні ВККСУ суддя, справа стосовно якого розглядається, може надати по суті порушених питань письмові пояснення, які надаються до секретаріату ВККСУ та реєструються не пізніше як за 3 дні до дня засідання ВККСУ, на якому буде розглядатись відповідне питання та долучається до матеріалів справи. Письмові пояснення судді оголошуються на засіданні ВККСУ в обов'язковому порядку.

Повторна неявка цього судді на засідання ВККСУ є підставою для розгляду дисциплінарної справи за його відсутності. Розгляд дисциплінарної справи стосовно судді відбувається на засадах змагальності. На засіданні ВККСУ заслуховується повідомлення члена ВККСУ, який здійснював перевірку, про результати перевірки, пояснення судді, стосовно якого розглядається справа, або його представника, а також інших зацікавлених осіб. Суддя має право надавати пояснення, ставити питання учасникам провадження, висловлювати заперечення, заявляти клопотання і відводи.

У разі необхідності провести додаткову перевірку, витребувати додаткові матеріали щодо судді, стосовно якого розглядається питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, ВККСУ ухвалює рішення про відкладення розгляду цієї справи. У такому рішенні у обов'язковому порядку зазначається строк проведення перевірки та дата наступного засідання ВККСУ, на якому має бути розглянуто питання щодо такого судді. Додаткова перевірка проводиться членом ВККСУ, який проводив попередню перевірку, у разі його відводу (самовідводу) - іншим членом ВККСУ. Перебіг розгляду дисциплінарної справи стосовно судді та оголошення результатів її розгляду фіксуються технічними засобами.

4. Прийняття рішення.
За результатом проведеної ретельної перевірки ВККСУ приймається рішення. Рішення приймається колегіально більшістю членів від загального складу ВККСУ Рішення приймається відкритим голосуванням за відсутності судді, щодо якого розглядається справа, і запрошених осіб.
В обговоренні питання та прийнятті рішення не може брати участь той суддя, який є членом ВККСУ і щодо якого вирішується питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності. При обранні дисциплінарного стягнення стосовно судді враховується характер проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його вини, обставини, що впливають на можливість притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Якщо ВККСУ прийнято рішення про відсутність підстави про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, ВККСУ припиняє провадження та повідомляє про це зацікавлених осіб. Дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше б місяців із дня відкриття ВККСУ провадження в дисциплінарній справі, але не пізніше року з дня вчинення проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності чи перебування судді у відпустці. За наслідками провадження ВККСУ може прийняти рішення про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання щодо внесення подання до органу, який його обрав чи призначив, про звільнення судді з посади за наявності для цього підстав. Рішення у дисциплінарній справі викладається у письмовій формі та повинно бути мотивованим і обґрунтованим.

5. Дисциплінарне стягнення стосовно судді та порядок його виконання.
У вирішенні питання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності до нього може бути застосовано тільки один вид дисциплінарного стягнення — догана.
Якщо протягом року з моменту накладення дисциплінарного стягнення суддю не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, який не має дисциплінарного стягнення. Законом передбачається можливість дострокового зняття дисциплінарного стягнення, накладеного на суддю. Підставою для цього є рішення ВККСУ, яке може бути ухвалене за пропозицією Ради суддів загальних судів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
________________________________________

________________________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові заявника

або назва (найменування) юридичної особи


Адреса фактичного проживання

або місцезнаходження:
__________________________________________

__________________________________________
(індекс, вулиця, номер будинку,

квартири, село, місто, область)


Адреса реєстрації: ________________________________________,
Контактний номер телефону: ________________________________ ,


СКАРГА/ЗАЯВА/

щодо неправомірної поведінки судді


1. Інформація про суддю (прізвище, ім'я, по батькові) ______________________________________________________, (назва місцевого чи апеляційного суду, в якому працює суддя)  ____________________________________________________________________________________, (номер судової справи, дата постановляння у ній рішення, якщо у Вашій скарзі вказується, що дисциплінарний проступок вчинено суддею під час розгляду судової справи _______________________________________________, (статус заявника у цій справі: сторона, засуджений, потерпілий, свідок, адвокат, інше) _______________________________________________________________________________________________

2. Зазначити, відповідно до статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», підстави притягнення судді до дисциплінарної відповідальності:
• істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов'язані зокрема:

- з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом;
- порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді;
- правил підсудності чи підвідомчості;
- необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову;

• невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом;
• порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу);
• систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя;
• розголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;
• неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майновий стан, відображення в ній свідомо неправдивих відомостей.

Обґрунтувати в чому саме, на Вашу думку, полягає вищезазначена підстава: __________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

3. Викласти факти та обставини про порушення суддею:
• вимог щодо його статусу;
• посадових обов'язків;
• присяги.
Вказати дані на підтвердження такої інформації, дату вчинення суддею неправомірних Дій ______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

4. Висловити прохання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення судді (ПІБ, назва суду) до дисциплінарної відповідальності.

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

5. Засвідчити особистим підписом обізнаність заявника щодо правових наслідків за подання недостовірних відомостей стосовно судді. ________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Усі відомості, подані у цій заяві, є правдивими, і я обізнаний з тим, що у випадку поширення мною неправдивої інформації я можу бути притягнутим до встановленої законом відповідальності.

 

Дата "___" __________ _____                                                                  Підпис ____________ (ПІБ) _______________Примітка: 1. Прізвище, ім'я, по батькові заявника і судді потрібно зазначати в називному відмінку, друкованими літерами. Інші відомості викладати чітким, розбірливим почерком.


2. Скарга (заява) про скасування чи зміну судового рішення подається в порядку, встановленому процесуальним законодавством, і Вищою кваліфікаційною комісією суддів України не розглядається.


3. Скарга (заява) може бути подана до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України лише на поведінку судді місцевого чи апеляційного суду.


4. Якщо у Вас є відомості/докази про будь-який злочин, скоєний суддею, будь ласка, повідомте про це правоохоронні органи. Така інформація не є предметом розгляду у дисциплінарному процесі.


5. Без підпису заявника та адреси проживання (реєстрації чи місцезнаходження) скарга (заява) не розглядається.


6. Прохання не повідомляти про факти неправомірної поведінки судді, які вже були об'єктом перевірки і за які суддя вже притягався до дисциплінарної відповідальності або за результатом розгляду яких дисциплінарне провадження, за Вашою скаргою (заявою), Вищою кваліфікаційною комісією суддів України було закрито.