Постановление НБУ № 421

Правління Національного банку України 

ПОСТАНОВА 

від 22 липня 2009 року № 421 
м. Київ 

Про окремі питання щодо діяльності банків 
в період фінансово-економічної кризи З метою забезпечення сприятливих умов для відновлення стабільної діяльності банків у період фінансово-економічної кризи, підвищення рівня капіталізації банків, керуючись статтями 7 і 55 Закону України “Про Національний банк України”, статтями 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, пунктом 1.6 глави 1 розділу І Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 369, Правління Національного банку України 
постановляє: 
1. Дирекції банківського регулювання та нагляду (Пасічник В.В.) на період до 01.01.2011: 

1.1. Ураховувати під час визначення адекватних заходів впливу до банків показники діяльності банківської системи, а також своєчасність та повноту виконання банком своїх зобов’язань перед кредиторами та вкладниками, що підтверджується відсутністю скарг та залишків на рахунках з обліку документів клієнтів банку, які не виконані в строк з вини банку. 

1.2. Не застосовувати до банків заходів впливу в разі: 
наявності в банку збитків, які спричинені формуванням резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями, здійсненими на підставі кредитних договорів, укладених до 01.10.2008, та/або такими, що були реструктуризовані; 
збільшення частки негативно класифікованих активів у загальній сумі активів, за якими має оцінюватися ризик та формуватися резерв згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України, унаслідок зменшення загальної суми активів за умови формування банком відповідних резервів та надання детального плану заходів, спрямованих на зменшення негативно класифікованих активів з щомісячною розбивкою; 
якщо порушення економічних нормативів (починаючи з дати прийняття цієї постанови) пов’язано зі зменшенням регулятивного капіталу внаслідок формування резервів за кредитними операціями за умови надання банком графіка поступового протягом 6 місяців приведення цих економічних нормативів до їх нормативних значень. 

2. Зобов’язати органи управління банків, які мають збитки: 
зупинити виплати дивідендів акціонерам чи розподіл капіталу в будь-якій іншій формі; 
зупинити виплати бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород працівникам банків; 
у разі виділення коштів на спонсорство та доброчинність інформувати у триденний термін Дирекцію банківського регулювання та нагляду; 
не збільшувати обсяги капітальних інвестицій та нематеріальних активів; 
не здійснювати витрати за консультаційними послугами фінансового характеру; 
не відкривати нові філії та відділення; 
уживати невідкладних заходів щодо підвищення рівня ліквідності, дохідності та оптимізації витратної частини банку. 

3. Заборонити банкам, які мають збитки: 
надавати бланкові кредити; 
здійснювати активні операції з інсайдерами в частині надання нових кредитів та гарантій; 
здійснювати дострокове погашення боргових цінних паперів власної емісії за винятком випадків, коли дострокове погашення боргових цінних паперів власної емісії відбувається за ціною, не вищою, ніж 50% від номіналу, та не призводить до суттєвого погіршення ліквідності банку; 
здійснювати викуп власних акцій; 
придбавати недержавні цінні папери від свого імені. 

4. Дирекції з банківського регулювання та нагляду (В.В.Пасічник) установити контроль за виконанням банками, які мають збитки, вимог цієї постанови та в разі неможливості або небажання керівництва та акціонерів банків оперативно вирішувати поставлені Національним банком України завдання застосовувати до банків та/або їх керівників заходи впливу, у тому числі введення тимчасової адміністрації, здійснення примусової реорганізації або відкликання ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку. 

5. Ця постанова набирає чинності з дати підписання і діє до прийняття Національним банком України окремого рішення. 

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Шаповалова А.В. 

В.о.Голови А.В.Шаповалов 

Інд. 40-2