З А К О Н У К Р А Ї Н И Про податок з доходів фізичних осіб

 З А К О Н   У К Р А Ї Н И

               Про податок з доходів фізичних осіб

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Стаття 12. Оподаткування операцій з продажу або обміну
                об'єкта рухомого майна     12.1.  Дохід  платника  податку  від продажу об'єкта рухомого
майна   протягом  звітного  податкового  року  оподатковується  за
ставкою, встановленою пунктом 7.1 статті 7 цього Закону.

     12.2.  Як  виняток  із  пункту  12.1  цієї статті при продажу
одного  з  об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля,
мотоцикла,  моторолера  або моторного (парусного) човна не частіше
одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від
зазначених   операцій  оподатковуються  за  ставкою  в  розмірі  1
відсотка  від  вартості  такого  об'єкта  рухомого  майна за умови
сплати  (перерахування)  ним  суми  державного мита до бюджету або
суми  плати  нотаріусу  за  нотаріальне  посвідчення  відповідного
договору  до такого посвідчення. ( Абзац перший пункту 12.2 статті
12 в редакції Закону N 3378-IV ( 3378-15 ) від 19.01.2006 )

     Дохід, отриманий   платником  податку  від  продажу  протягом
звітного податкового року більш ніж одного із зазначених об'єктів,
підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7
цього Закону.

     Зазначені операції відображуються в реєстрі об'єктів рухомого
майна.
( Пункт 12.2 статті 12 в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 )

     12.3. Якщо об'єкт рухомого майна продається за посередництвом
юридичної  особи  (її  філії,  відділення,  іншого  відокремленого
підрозділу)   або   представництва   нерезидента,  то  така  особа
вважається   податковим   агентом   платника   податку    стосовно
оподаткування  доходів,  отриманих  таким  платником  податку  від
такого продажу.

     12.4. Якщо  один  об'єкт  рухомого майна обмінюється на інший
об'єкт рухомого  майна,  то  кожна із сторін договору міни сплачує
50 відсотків від суми податку, що визначається шляхом застосування
ставки податку,  визначеної пунктом 7.1 статті 7 цього Закону,  до
вартості   майна,   розрахованої   за   звичайними   цінами,   яке
відчужується кожною із сторін.

     12.5.   Податковим   агентом   при   здійсненні   операцій  з
відчуження об'єктів рухомого  майна  в  порядку,  передбаченому  в
статті  12  цього Закону,  є нотаріус,  який посвідчує відповідний
договір або дійсність підписів сторін угоди за наявності документа
про сплату податку сторонами договору.

     Для оформлення    договору   платник   податку   зобов'язаний
здійснити  дії  щодо  сплати  податку  з  доходу  від  операцій  з
відчуження об'єктів рухомого майна,  а нотаріус - дії щодо подання
інформації  податковому  органу в порядку,  передбаченому в пункті
11.3 статті 11 цього Закону.
( Пункт 12.5 статті 12 в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 )
 

     ( Пункт 12.6 статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
                                                                                Стаття 7. Ставка податку

     7.1. Ставка   податку  становить  15  відсотків  від  об'єкта
оподаткування,  крім  випадків,  визначених у пунктах 7.2-7.4 цієї
статті.
{  Пункт  7.1  статті  7  із  змінами, внесеними згідно із Законом
N 1564-VI ( 1564-17 ) від 25.06.2009 }

     7.2.   Ставка  податку  становить  5  відсотків  від  об'єкта
оподаткування, нарахованого податковим агентом як:

     процент на  поточний  або  депозитний  (вкладний) банківський
рахунок (у тому числі картковий рахунок);

     процентний або   дисконтний   дохід   за   іменним    ощадним
(депозитним) сертифікатом;

     процент на  вклад  (внесок)  до  кредитної спілки,  створеної
відповідно до закону;

     інвестиційний дохід, який виплачується компанією, що управляє
активами  інституту спільного інвестування,  відповідно до закону;

     дохід за    іпотечним    сертифікатом    участі,    іпотечним
сертифікатом з фіксованою дохідністю, відповідно до закону;

     дохід  за  сертифікатом фонду операцій з нерухомістю; ( Пункт
7.2  статті  7  доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 )

     дохід, який  виплачується  управителем   фонду   фінансування
будівництва;  (  Пункт  7.2  статті  7 доповнено абзацом згідно із
Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )

     дохід  учасника  фонду  банківського  управління; ( Пункт 7.2
статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 )
від 15.12.2005 )

     в інших випадках, прямо визначених відповідними нормами цього
Закону.
(  Пункт  7.2 статті 7 в редакції Закону N 1958-IV ( 1958-15 ) від
01.07.2004 )

     7.3.   Ставка  податку  становить  подвійний  розмір  ставки,
визначеної  пунктом  7.1  цієї  статті, від об'єкта оподаткування,
нарахованого  як  виграш  чи  приз  (крім  у  державну  лотерею  у
грошовому  виразі)  на користь резидентів або нерезидентів, та від
будь-яких  інших  доходів,  нарахованих  на користь нерезидентів -
фізичних  осіб, за винятком доходів, визначених у підпункті 9.11.3
пункту  9.11  статті  9  цього  Закону.  (  Пункт  7.3 статті 7 із
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1958-IV ( 1958-15 ) від
01.07.2004 )

     7.4.  Ставка  податку  становить  10  відсотків  від  об'єкта
оподаткування  з  доходів  шахтарів-працівників,  які  видобувають
вугілля,  залізну  руду,  руди  кольорових  і  рідкісних  металів,
марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств,
які  зайняті  на  підземних  роботах  повний  робочий   день,   та
працівників   державних  воєнізованих  аварійно-рятувальних  служб
(формувань) у вугільній промисловості - за Списком N 1 виробництв,
робіт,  професій,  посад  і  показників  на підземних роботах,  на
роботах з особливо шкідливими і особливо  важкими  умовами  праці,
зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком
на пільгових  умовах  (  36-2003-п   ),   затвердженим   Кабінетом
Міністрів України.
{  Статтю  7  доповнено  пунктом  7.4  згідно із Законом N 1564-VI
( 1564-17 ) від 25.06.2009 }

     7.5. Ставка податку може становити інший  розмір,  визначений
відповідними нормами цього Закону.