ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

Дієвим способом захисту порушених прав громадян є звернення до органів прокуратури.


Відповідно до ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» в органах прокуратури розглядаються звернення, заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, окрім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.

Звернення може бути усним (записаним на особистому прийомі службовою особою) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідної прокуратури особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до вимог чинного законодавства, наприклад довіреністю (ст. 5 Закону України «Про звернення громадян», ст. 44 КПК України тощо). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписане заявником (колективне - усіма заявниками) із зазначенням дати.

Звернення адресується прокурору відповідного рівня.

У зверненні викладається суть ситуації, що стала приводом для звернення. Текст заяви, за можливістю, необхідно складати з невеликих пропозицій, описувати тільки ті факти, що мають значення. У заяві варто уникати двозначних висловів, крім того, не слід посилатися на інформацію чи факти, в існуванні яких не впевнені або на ті обставини, які не можете підтвердити.

У тексті документа необхідно чітко сформулювати прохання до прокурора щодо вживання відповідних заходів, спрямованих на припинення порушення прав, відновлення у правах, порушенні кримінальної справи тощо (залежно від підстав звернення до органів прокуратури та конкретної ситуації).

За наявності документів, що підтверджують викладену інформацію у зверненні, необхідно зазначати їх повний перелік з вказівкою на кількість аркушів, з яких вони складаються. Обов'язково потрібно вказати, в якому вигляді надаєте вказані документи - в оригіналах чи копіях.

Після цього необхідно підписати заяву, вказати поруч з підписом своє прізвище та ініціали, поставити дату. Складений документ можна подати особисто, зареєструвавши його в канцелярії, або ж надслати рекомендованим листом з повідомленням.
Звернення громадян розглядаються органами прокуратури протягом ЗО днів від дня надходження, а ті, що не потребують додаткового вивчення і перевірки, - не довше 15 днів.

Строк розгляду та вирішення звернення вираховується від дня реєстрації звернення в прокуратурі.

Закінченням строку розгляду та вирішення звернень вважається дата надання письмової відповіді. Для задоволених звернень строк вирішення закінчується датою внесення документа, прокурорського реагування та надання відповіді автору звернення. 

У разі виявлення порушень закону (зокрема, за результатом розгляду скарги громадянина) прокурор або його заступник у межах своєї компетенції мають право:
• опротестувати акти органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також рішення і дії посадових осіб;
• вносити подання або протест на рішення місцевих рад залежно від характеру порушень;
• порушувати у встановленому законом порядку кримінальну справу, дисциплінарне провадження або провадження про адміністративне правопорушення;
• давати приписи про усунення очевидних порушень закону;
• вносити подання до органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і посадовим особам про усунення порушень закону та умов, що їм сприяли;
• звертатись до суду з заявами про захист прав і законних інтересів громадян, держави, а також підприємств та інших юридичних осіб (стаття 20 Закону України «Про прокуратуру»).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Звернення може бути залишене без розгляду і вирішення у разі, якщо:
- воно не містить даних про прізвище та місце проживання автора або з якого неможливо встановити авторство (анонімне звернення);
- у зверненні не викладено суті порушеного питання або воно не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, чи його зміст позбавлений будь-якого логічного завершення;
- звернення надійшло від особи, визнаної недієздатною;
- воно подано в інтересах іншої особи без оформленого у встановленому законом порядку доручення;
- прийнято рішення про припинення розгляду.


Рішення про залишення без розгляду звернення приймається начальником самостійного структурного підрозділу Генеральної прокуратури України, прокурором області або його заступником, міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них прокурором за рапортом виконавця або воно повертається заявникові з відповідним роз'ясненням (відповідно до Інструкції про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України, затвердженого Наказом Генерального прокурора України 21.06.2011 № 9гн).

Прокурору Дарницького району м. Києва
____________________________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові)

____________________________________________
(ПІБ заявника, адреса місця проживання, телефон)


СКАРГА

на неправомірну бездіяльність

посадових осіб ____________________________районної державної адміністрації


«___ »________ _______ р. я направив скаргу (вказати про що) голові Дарницької районної державної адміністрації. З моменту отримання моєї скарги в райдержадміністрації пройшло вже днів, але порушуючи ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» мені до цього часу не було надано письмової відповіді у встановлений законодавством термін. На підставі вищевикладеного і керуючись Законами України «Про прокуратуру», «Про інформацію», «Про захист прав споживачів», «Про звернення громадян»,


ПРОШУ:
1) провести відповідну перевірку за зазначеним фактом порушення законодавства України, вжити заходів прокурорського реагування і притягнути винних у порушенні чинного законодавства до відповідальності;
2) про розгляд моєї скарги повідомити мене письмово у встановлений законом термін.

Додатки:
1. Копія скарги від _____________ - 2 арк.

 

Дата "___ " __________   2____ р.                                                   Підпис ______       (ПІБ)______________

 Прокурору Дарницького району м. Києва
____________________________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові)

____________________________________________
(ПІБ заявника, адреса місця проживання, телефон)

 


СКАРГА

на дії слідчого


Слідчим Дарницького РУ ГУ МВС України в місті Києві  ____________________________ проводиться досудове слідство у кримінальній справі №  _______________ за фактом викрадення автомобіля «  ___________________ » (державний номер ___________________ ).


Слідчий ___________________________ , затягує досудове слідство і не вживає передбачених законодавством заходів для розслідування кримінальної справи.

 

Користуючись наданим ст. 25, ч. З ст. 49, ст. 234 Кримінально-процесуального Кодексу України правом на оскарження дії чи бездіяльності слідчого прокуророві, прошу перевірити хід досудового слідства в кримінальній справі № _______________________________ і вжити заходів прокурорського реагування.


Дата "___ " __________   2____ р.                                                   Підпис ______       (ПІБ)______________