ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З ПОЗОВНОЮ ЗАЯВОЮ

Кожна особа має право в порядку, встановленому законодавством України, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.


Діючим законодавством для громадян України (які не є зареєстрованими у встановленому порядку підприємцями) передбачена можливість звернення до судів в порядку цивільного або адміністративного судочинства залежно від предмета позову (вимоги, з якою звертаєтеся до суду) та особи відповідача (тобто особи, до якої звертаєтеся з позовом і яка, на думку позивача, допустила порушення або не визнає прав, свобод чи інтересів позивача).


Головною відмінністю між двома видами судочинства є правовідносини, з приводу яких звертаються до суду. Найпоширенішими є спори, які вирішуються в порядку цивільного судочинства, що включають в себе спори з приводу договірних, сімейних, трудових правовідносин, правовідносин власності, завдання та відшкодування моральної та майнової шкоди, спадкування, частково земельних правовідносин тощо. Такі спори розглядаються судами загальної юрисдикції, до складу яких входять районні, районні у містах, міські, міськра- йонні суди, апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також Верховного Суду України в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.

Упорядку адміністративного судочинства розглядаються спори, в яких відповідачем виступає суб'єкт владних повноважень, тобто орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх службова чи посадова особа, які здійснюють відносно громадян України владні управлінські функції. Такі спори розглядаються спеціалізованими адміністративними судами, до складу яких входять окружні та апеляційні адміністративні суди, Вищий адміністративний суд України та Верховний суд України, а також загальними районними, районними у містах, міськими, міськра- йонними судами у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Законом чітко передбачений перелік випадків звернення до суду. Коли права, свободи чи інтереси порушені, не визнаються або оспорюються відповідачем. Тобто, коли подається заява до суду, необхідно послатися саме на ті обставини, події та факти, що доведуть порушення, оспорювання або не визнання відповідачем прав, свобод чи інтересів.


Насамперед слід правильно визначити суд, до якого подається позовна заява.
Обираючи суд, звернітьувагу, щоза загальним правилом підсудності позови до фізичної особи-відповідача пред'являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування. Позови до юридичної особи-відповідача пред'являються за її місцезнаходженням.


За правилом виключної підсудності позови, що виникають з приводу нерухомого майна, в тому числі позови про зняття арешту з майна, визнання права власності на майно тощо, пред'являються за місцезнаходженням такого майна або основної його частини.
У зв'язку з тим, що більшу частину звернення громадян до благодійного фонду складають саме цивільні позови, пропонуємо ближче ознайомитися з порядком подання позовної заяви в порядку цивільного судочинства.


Вимоги до позовної заяви встановлені ст. 119 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК України), згідно із якою позовна заява є письмовим документом та повинна містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів зв'язку, якщо такі відомі.

У позовній заяві необхідно вказати повне найменування відповідача - фізичної особи та адресу його проживання. Місцем проживання фізичної особи згідно зі ст. 29 Цивільного кодексу України є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо) у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.

3) Зміст позовних вимог.

4) Ціну позову щодо вимог майнового характеру.

Порядок визначення ціни позову передбачено ст. 80 Цивільного процесуального кодексу України, відповідно до якої ціна позову визначається:
- у позовах про стягнення грошових коштів - сумою, яка стягується;
- у позовах про визнання права власності на майно або його витребування - вартістю майна;
- у позовах про стягнення аліментів - сукупністю всіх виплат, але не більше ніж за шість місяців;
- у позовах про строкові платежі і видачі - сукупністю всіх платежів або видач, але не більше ніж за три роки;
- у позовах про безстрокові або довічні платежі і видачі - сукупністю платежів або видач за три роки;
-у позовах про зменшення або збільшення платежів або видач - сумою, на яку зменшуються або збільшуються платежі чи видачі, але не більше ніж за один рік;
-у позовах про припинення платежів або видач - сукупністю платежів або видач, що залишилися, але не більше ніж за один рік;
- у позовах про розірвання договору найму (оренди) або договору найму (оренди) житла - сукупністю платежів за користування майном або житлом протягом строку, що залишається до кінця дії договору, але не більше ніж за три роки;
-у позовах про право власності на нерухоме майно, що належить фізичним особам на праві приватної власності, - дійсною вартістю нерухомого майна; а на нерухоме майно, що належить юридичним особам, - не нижче його балансової вартості;
- у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, - загальною сумою всіх вимог.

5) Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги.
Викладати позовні вимоги можна своїми словами, але конкретно, стисло, з відображенням всіх обставин та подій, через які вимушені звернутися до суду. Обов'язково вкажіть, яке Ваше право і ким саме було порушено.

6) Зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування.
Доказами (стаття 57 ЦПК України) є будь- які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

Не потребують доказування (ст. 61 ЦПК України):
- обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі;
- обставини, визнані судом загальновідомими;
- обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, якщо у цій справі беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

7) Перелік документів, що додаються до заяви.
Необхідно вказати весь перелік документів, які вважаєте за потрібне долучити до позовної заяви та які є підтвердженням викладених в позовній заяві обставин, з вказанням назви таких документів та кількості аркушів, на яких вони викладені.


Зверніть увагу, що документ про сплату судового збору подається до суду в оригіналі (при цьому краще зробити копію цього документа, яка залишиться у Вас). Якщо позивач звільнений від сплати судового збору, то в тексті заяви необхідно про це вказати з посиланнями на норму закону, якою надана така пільга.


До позовної заяви обов'язково потрібно додати її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. Вказане правило не поширюється на позови щодо трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду.
Позовна заява підписується позивачем або його представником, із зазначенням дати її подання.


Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.
Позовну заяву можна подати самостійно до канцелярії суду (при цьому обов'язково необхідно записати вхідний номер та дату реєстрації позовної заяви, ще краще зробити додаткову копію позову для себе, на якій працівник канцелярії суду зробить відповідну відмітку про реєстрацію) або надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом (цінний лист). В останньому випадку в описі вкладення в цінний лист потрібно перерахувати повністю всі документи та кількість аркушів, що вкладаються до листа.

За результатами розгляду судом може бути прийнято одне з таких рішень:

1. Відмовити у відкритті провадження у праві (ч. 2 ст. 122 ЦПК України).

Суд відмовляє у відкритті провадження у справі у таких випадках:
1) заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства;
2) коли є таке, що набрало законної сили, рішення чи ухвала суду про закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди сторін у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав. Відмова від позову не позбавляє другу сторону права пред'явити такий самий позов до особи, яка відмовилась від позову;
3) у провадженні цього чи іншого суду є справа зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;
4) є рішення третейського суду, прийняте в межах його компетенції, щодо спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, за винятком випадків, коли суд відмовив у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або скасував рішення третейського суду, і розгляд справи в тому ж третейському суді виявився неможливим;
5) після смерті фізичної особи, а також у зв'язку з припиненням юридичної особи, які є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не допускають правонаступни- цтва.
Про відмову в прийнятті позовної заяви виноситься ухвала, яка невідкладно надсилається сторонам. До ухвали про відмову у відкритті провадження, що надсилається заявникові, додаються матеріали позовної заяви.

2. Повернути позовну заяву позивачеві і додані до неї документи (ч. З ст. 121 ЦПК України).

Заява повертається судом, якщо:
1) позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позову;
2) заяву подано недієздатною особою;
3) заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;
4) справа не підсудна цьому суду;
5) подана заява про розірвання шлюбу під час вагітності дружини або до досягнення дитиною одного року без дотримання вимог, встановлених Сімейним кодексом України;
6) подана заява без дотримання порядку, визначеного частиною третьою статті 118 ЦПК України.

3. Суд залишає позовну заяву без руху та надає позивачу строк для усунення недоліків.
Позовна заява визнається такою, що потребує усунення недоліків, якщо вона подана без дотримання вимог, передбачених статтями 119 та 120 ЦПК України. Строк для усунення недоліків не може перевищувати п'яти днів з моменту отримання позивачем ухвали суду про усунення недоліків.

4. Суд відкриває провадження у справі.
Про відкриття провадження у справі також виноситься ухвала з зазначенням часу та місця розгляду справи.

 СУДОВИЙ ЗБІР (розмір ставок, звільнення від сплати)

За подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством, заявник повинен сплатити судовий збір, оригінал документа про сплату якого обов'язково додається до заяви, що подається.


Також судовий збір стягується за подання до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, заяви про скасування рішення третейського суду, заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду та заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, а також за видачу судами інших, передбачених законом, документів.


Від сплати судового збору звільняються:
1) позивачі - за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин;
2) позивачі - за подання позовів про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фізичної особи;
3) позивачі - за подання позовів про стягнення аліментів;
4) позивачі - за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»;
5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники - за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;
6) позивачі - за подання позовів про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину;
7) державні органи, підприємства, установи, організації, громадські організації та громадяни, які звернулися у випадках, передбачених законодавством, із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб, а також споживачі - за позовами, що пов'язані з порушенням їхніх прав;
8) інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи зникли безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
9) інваліди І та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів І та II груп;
10) позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
11) органи прокуратури - при здійсненні представництва інтересів громадян або держави в суді;
14) позивачі - за подання позовів про уточнення списку виборців;
16) військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на і навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і проходять службу у військовому резерві, - за подання позовів, пов'язаних з виконанням військового обов'язку; 
17) позивачі - за подання позовів про відшкодування збитків, завданих внаслідок неповернення у строки, передбачені договорами або установчими документами, грошових та майнових внесків, залучених до акціонерних товариств, банків, кредитних установ, довірчих товариств та інших юридичних осіб, які залучають кошти та майно громадян;
19) громадські організації інвалідів (спілки та інші об'єднання громадських організацій інвалідів), їхні підприємства, установи та організації, громадські організації ветеранів, їхні підприємства, установи та організації-за подання позовів, з якими вони звертаються до суду.

Судовий збір не стягується за подання:
1) заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;
2) заяви про скасування судового наказу;
3) заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;
4) заяви про поворот виконання судового рішення;
5) заяви про винесення додаткового судового рішення;
6) заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою або недієздатною, або з особою, засудженою до позбавлення волі на строк не менш як три роки;
7) заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;
8) заяви про встановлення факту смерті особи, яка зникла безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
9) заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
10) заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
11) заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
12) заяви про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
13) позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду;
14) заяви про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у разі, якщо представництво їхніх інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, здійснюють Міністерство юстиції України та/або органи опіки та піклування або служби у справах дітей.

Розміри ставок судового збору встановлені Законом України «Про судовий збір».Судовий збір стягується у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Станом на 1 січня 2012 року мінімальний розмір заробітної плати складав 1073 грн 00 коп.

 

Ставки судового збору встановлюються у таких розмірах:

Найменування документа і дії, за яку стягу­ється судовий збір

Ставка судового збору

1. За подання до суду:

1) позовної заяви майнового характеру

1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробіт­ної плати

2) позовної заяви немайнового характеру

0,1 розміру мінімальної заробітної плати

3)позовної заяви:

 

про розірвання шлюбу

0,1 розміру мінімальної заробітної плати

про поділ майна при розірванні шлюбу

1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробіт­ної плати

4) заяви про видачу судового наказу

50 відсотків ставки, що визначається з оспорюваної суми у разі звернення до суду з позовом у порядку позовного про­вадження

5) заяви у справах окремого провадження

0,1 розміру мінімальної заробітної плати

б) позовної заяви про захист честі та гіднос­ті фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:

 

позовної заяви немайнового характеру

0,2 розміру мінімальної заробітної плати

позовної заяви про відшкодування мораль­ної шкоди

визначається з урахуванням ціни позову, що встановлюється згідно з підпунктом 1 цього пункту

7) заяви про перегляд заочного рішення

0,1 розміру мінімальної заробітної плати

8) апеляційної скарги на рішення суду, за­яви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду

50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 50 відсотків став­ки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми

9) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рі­шення суду

70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 70 відсотків став­ки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми

10) заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами

50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 50 відсотків став­ки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми

11) заяви про перегляд судових рішень Вер­ховним Судом України

70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми

 

12) апеляційної скарги на судовий наказ

50 відсотків ставки, що підлягає сплаті за подання заяви про видачу судового нака­зу в наказному провадженні

 

13) заяви про забезпечення доказів або по­зову

0,1 розміру мінімальної заробітної плати

 

14) апеляційної і касаційної скарги на ухва­лу суду, заяви про приєднання до апеляцій­ної чи касаційної скарги на ухвалу суду

0,1 розміру мінімальної заробітної плати

 

15) заяви про скасування рішення третей­ського суду

0,5 розміру мінімальної заробітної плати

 

16) заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейсько­го суду

0,2 розміру мінімальної заробітної плати

 

17) заяви про видачу виконавчого докумен­та на підставі рішення іноземного суду

0,1 розміру мінімальної заробітної плати

 

2. За подання до адміністративного суду:

1) адміністративного позову:

 

майнового характеру

1 відсоток розміру майнових вимог, але не менше 0,1 розміру мінімальної заро­бітної плати та не більше 2 розмірів міні­мальних заробітних плат

немайнового характеру

0,03 розміру мінімальної заробітної плати

2) апеляційної скарги на рішення суду, за­яви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду

50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі по­дання позовної заяви майнового характе­ру- 50 відсотків ставки, обчисленої вихо­дячи з оспорюваної суми

3) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рі­шення суду

70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі по­дання позовної заяви майнового характе­ру - 70 відсотків ставки, обчисленої вихо­дячи з оспорюваної суми

4) заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами

50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі по­дання позовної заяви майнового характе­ру - 50 відсотків ставки, обчисленої вихо­дячи з оспорюваної суми

5) заяви про перегляд судових рішень Вер­ховним Судом України

70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі по­дання позовної заяви майнового характе­ру - 70 відсотків ставки, обчисленої вихо­дячи з оспорюваної суми

6) апеляційної і касаційної скарг на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

0,05 розміру мінімальної заробітної плати

 

7) заяви про забезпечення доказів або по­зову

0,1 розміру мінімальної заробітної плати

 

8) заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду

0,1 розміру мінімальної заробітної плати

 

3. За видачу судами документів:

 

1) за повторну видачу копії судового рішен­ня

1 гривня за кожний аркуш копії

 

2) за видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа

3 гривні

 

3) за роздрукування технічного запису судо­вого засідання

5 гривень за кожний аркуш тексту на па­пері формату А4

 

4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання

15 гривень

 

5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпо­середньо стосується її прав, свобод, інтер­есів чи обов'язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України «Про доступ до судових рішень»

1 гривня за кожний аркуш копії

 

 

 


До ___________________________________
(найменування суду, поштовий індекс, адреса)

Позивач: _______________________________,
__________________________________________ .
(поштовий індекс, адреса, засоби зв'язку)
Відповідач(і) _______________________________,
__________________________________________ .
(поштовий індекс, адреса, засоби зв'язку)


ПОЗОВНА ЗАЯВА

про відшкодування майнової шкоди, завданої залиттям квартири


Я, _____________________ , проживаю у квартирі № ___ , що знаходиться за адресою _______________________ та належить  ____________________.

« ___ » _______ ______ року о _______ годині я виявив, що моя квартира залита водою.

Внаслідок залиття квартири мені була завдана матеріальна шкода, а саме:

__________________________________________________________________________________________


Квартира потребує поновлювального ремонту. « ___ »  _________ ______ року комісією ____________________________ було проведено обстеження моєї квартири з метою виявлення причин і розміру заподіяної мені шкоди. Згідно з актом комісії, залиття моєї квартири сталося з вини __________________________________ , який є власником квартири № ____, що розташована поверхом вище.


Таким чином завдана мені шкода оцінюється у _________________ грн, що підтверджується висновком товарознавчої експертизи від « ___ » _________ ___ року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 319,1166,1192 Цивільного кодексу України, ст.ст. З, 88,118,119 ЦПК України,

ПРОШУ:
1. Стягнути з ______________________ на мою користь майнову шкоду у розмірі ____________ грн, завдану мені залиттям квартири № ____ .
2. Стягнути з _______________________________ витрати, пов'язані з розглядом справи.

Додаток:
1. Акт комісії __________________________________________.
2. Кошторис ремонту квартири.
3. Висновок товарознавчої експертизи.
4. Квитанція про вартість товарознавчої експертизи.
5. План квартири.
6. Копія позовної заяви для відповідача.
7. Квитанція про сплату судового збору.


Дата " ___ " ___________2 ___ р. Підпис ___________ (ПІБ) _________________
До ___________________________________
(найменування суду, поштовий індекс, адреса)

Позивач: _______________________________,
__________________________________________ .
(поштовий індекс, адреса, засоби зв'язку)
Відповідач(і) _______________________________,
__________________________________________ .
(поштовий індекс, адреса, засоби зв'язку)


ПОЗОВНА ЗАЯВА

про відшкодування матеріальної шкоди, спричиненої наслідками ДТП


__________ року, керуючи власним автомобілем марки « ____________________________ », д.н. _____________ я потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.


У той день я їхав у напрямку до м. Києва по автодорозі _________________________. Раптом мені на зустріч виїхав автомобіль марки « __________________ », д.н. _____________ , власником якого є Відповідач, часу для маневру ні у мене, ні у водія автомобіля « _______________________ » не було, і як наслідок сталось ДТП.


Постановою _________________ районного суду від " ___" __________ ___ року Відповідача було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУ- пАП та накладено адміністративне стягнення. Зокрема, судом було встановлено, що Відповідач " __" _________ _____ року, о ______ год., на _______ км автодороги _____________________ , керуючи власним автомобілем марки « ________________ » д.н. ___________________ , не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем марки « __________________ », д.н. ______________________ , чим порушив вимоги п.п. 12.1 ПДР України.


Таким чином вина ____________________________________ повністю доведена. Ст. 1188 ЦК України зазначає, що шкода, завдана внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки, відшкодовується на загальних підставах, а саме:
1) шкода, завдана одній особі з вини іншої особи, відшкодовується винною особою... Внаслідок зазначеного ДТП мій автомобіль зазнав значних пошкоджень. Згідно з висновком експертизи, сума збитків, завданих мені, становить _________________ (сума прописом 00 копійок).
Мій автомобіль « __________________ » 20 _____ року випуску, в даний час знаходиться у такому
стані, що відновленню не підлягає.
Зважаючи на вищенаведене та керуючись ст.ст. 3,119,120 ЦПК України, ст.ст. 1167,1188, 1194 ЦК України,


ПРОШУ:
- стягнути з відповідача _____________________ на мою користь _________________ (  сума прописом грн 00 копійок) завданої мені матеріальної шкоди;
- стягнути з відповідача судові витрати.


Додаток:
1. Копії позовної заяви для відповідача.
2. Копії постанови ________________ районного суду.
3. Копії договору купівлі-продажу авто та техпаспорта.
4. Квитанція про сплату судового збору.


Дата " ___ " ___________2 ___ р. Підпис ___________ (ПІБ) _________________