ЗВЕРНЕННЯ ДО НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇН

Відповідно до Конституції України та Закону України «Про статус народних депутатів України» народний депутат зобов'язаний постійно підтримувати зв'язки з виборцями, вивчати громадську думку, потреби і запити населення, а у разі необхідності повідомляти про них Верховну Раду України та її органи, вносити пропозиції та вживати в межах своїх повноважень заходи щодо їх врахування в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.


Народний депутат України та його помічники-консультанти розглядають усі одержані пропозиції, заяви та скарги виборців. Для вирішення порушених у зверненнях питань, окрім внесення відповідних законодавчих ініціатив, народний депутат наділяється низкою повноважень: направлення депутатського звернення, депутатського запиту, право невідкладного прийому з питань депутатської діяльності керівниками та іншими посадовими особами розташованих на території України органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від їх підпорядкування і форм власності.

Депутатське звернення - викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов'язані протягом 10 днів з моменту його одержання розглянути і дати письмову відповідь. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання (стаття 16 Закону України «Про статус народного депутата України»),

Депутатський запит - це вимога народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яка заявляється на сесії Верховної Ради України до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції

Відповідь на депутатський запит надається в обов'язковому порядку і безпосередньо тим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, до якого було направлено запит, за підписом його керівника чи посадової особи, керівником підприємства, установи та організації, об'єднання громадян, на ім'я яких було направлено запит (стаття 15 Закону України «Про статус народного депутата України»),

З метою, щоб звернення громадянина було розглянуто як народним депутатом, так і через адресоване згодом депутатське звернення та депутатський запит відповідними посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування, радимо дотримуватись викладених нижче правил.

Звернення повинно містити реквізити, а саме:
- Найменування адресата, до якого звертаєтесь (наприклад: народному депутату України Іванову Івану Івановичу).
- Адресу, куди направляєте звернення (наприклад: 01008, м. Київ, вул. Грушевсько- го, 5).
- Ваше прізвище, ім'я, по батькові, адресу для відповіді та контактний засіб зв'язку (наприклад: Пилипенко Василь Пилипвич, який проживає за адресою: м. Київ, вул. Ахматової, 11, кв. 128. Телефон (044) 570-31-78).
-
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Направлене звернення без обов'язкових реквізитів може бути залишене без розгляду, як таке, що не відповідає вимогам законодавства.

Після зазначення найменування документа (заява, клопотання, звернення, зауваження або пропозиція) переходьте до викладення суті питання, з яким звертаєтесь. Намагайтеся викласти питання стисло і по суті, наскільки це можливо. Обставини, на які депутату потрібно звернути особливу увагу, радимо виокремити шрифтом або підкреслити.

Текст звернення бажано скласти з двох частин:
1. Описової, в якій необхідно викласти суть порушеного питання з описом обставин та фактів.
2. Резолютивної, в якій бажано надати пропозиції щодо способу вирішення порушеного питання та суть прохання.

До звернення, за наявності, необхідно додати копії документів, які підтверджують факти, викладені у зверненні. При цьому бажано вказати, що саме за документи додаються до звернення, в якому обсязі та кількості.

Звернення повинно містити дату та власний підпис заявника.

Якщо звернення надсилається поштою, краще зробити це рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Також можете самостійно подати своє звернення до приймальні народного депутата або до відділу з питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України (01008, м. Київ, вул. Банкова, 6-8 (5 під'їзд)).

 

 


Народному депутату України
___________________________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові)
___________________________________________
___________________________________________
(ПІБ заявника, адреса місця проживання, телефон)ЗВЕРНЕННЯ

 

(зауваження, пропозиції, заява, скарга)


_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(описати суть проблеми із наведенням фактів. Вказати органи та посадових осіб, до яких вже звертався заявник, а також які відповіді отримав).

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(чітко визначити суть резолютивної частини звернення, тобто зазначити, які дії має здійснити народний депутат для виконання прохання заявника).

Додатки:
1. (необхідно зазначити копії, яких документів додаються до звернення)
2.

 


Дата "___" __________ _____                                                         Підпис ____________ (ПІБ) _______________